Σύνοψη πρακτικών την 07-04-2014

Σύνοψη πρακτικών την 7-04-2014

Τεχνικό Συνέδριο για το Attica 3 Races. Το σύνολο της αγωνόδικου επιτροπής προσήλθε για τις τεχνικές λεπτομέρειες του αγώνα . Διευθέτηση  από τον αλυτάρχη του αγώνα των καθηκόντων της αγωνόδικου επιτροπής και του βοηθητικού προσωπικού.

Αναγνώστηκε η επιστολή διαμαρτυρίας προς τον ΠΟ Πατρών.

Επικοινωνία με την ΠΟ Καρδίτσας για τον αγώνα του γυρου της Λίμνης Πλαστήρας. Προτάσεις για αλλαγές σε σημεία τερματισμου και εκκίνησης καθώς και σε επιμέρους σημεία της διαδρομής.