ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2013

παρακαλείστε να διαβάσετε καλά την δήλωση,
και να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία που σας ζητούνται,
γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και με τους Λατινικούς χαρακτήρες,
όπως στην ταυτότητα σας. 
Μην ξεχάσετε να θεωρείσετε το γνήσιο της υπογραφής σας στο ΚΕΠ.